Ειδικός φόρος στο κρασί

santorini_vineyard

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Σήμερα, 07.01.2016, επτά μέρες μετά την εφαρμογή της επιβολής Ε.Φ.Κ. στο κρασί και μετά τις αντιδράσεις του κλάδου και πλήθους οινοποιών, η Διοίκηση προέβη στην έκδοση νέας εγκυκλίου (υπ’αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016, επισυνάπτεται).

Υπενθυμίζουμε ότι μπροστά στα ανυπέρβλητα εμπόδια που αντιμετώπισαν από την πρώτη μέρα πολλά μέλη και για τα οποία ζητήσαμε την έκδοση εγκυκλίου και υποβάλαμε σχετικώς τις προτάσεις μας ώστε να μην βρίσκεται στον αέρα το εγχώριο και το εξαγωγικό εμπόριο των κρασιών μας. Σήμερα μάλιστα αποστείλαμε με δελτίο τύπου το σχετικό υπόμνημα.

Πράγματι, στην συνημμένη εγκύκλιο, το Υπουργείο έλαβε υπόψη του τουλάχιστον εν μέρει τις αγωνίες του κλάδου και προβαίνει μεταξύ άλλων στις εξής διορθώσεις και/ή διευκρινίσεις :

  1. Σταματά η παράλογη απαίτηση ο Ε.Φ.Κ. να καταβάλλεται κάθε μέρα. Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. και να καταβάλουν τις σχετικές επιβαρύνσεις το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα πώλησης του προϊόντος. Προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση άδειας φορολογικής αποθήκης και να έχει γίνει η δήλωση αποθεμάτων της 31.12.2015.
  2. Διευκρινίζεται ότι και οι μικροί οινοπαραγωγοί, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης.
  1. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση εξαγωγών προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., μέχρι την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης θα πρέπει να προκαταβάλλεται ο ΕΦΚ (όχι ο ΦΠΑ) ο οποίος στην συνέχεια επιστρέφεται. Είναι σαφές ότι αυτό γεννά προβλήματα ρευστότητας για την οινοποιία και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση.
  1. Παρέχεται η δυνατότητα μέχρι την έκδοση των σχετικών αδειών φορολογικών αποθηκών, οι υπόχρεοι σε φόρο να προβαίνουν στην εξαγωγή προς τρίτες χώρες με την κατάθεση σχετικής εγγύησης, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο ρου αναλογούντος Ε.Φ.Κ.
  1. Επισημαίνεται ότι μαζί με τη σχετική δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να κατατίθεται σχετική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο των λίτρων που αντιστοιχούν σε κάθε απόδειξη λιανικής πώλησης.
  1. Για την μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου προμηθευτή παρέχεται η δυνατότητα να εισάγονται προϊόντα ως αν οι υπόχρεοι να είχαν φορολογική αποθήκη, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης.
  1. Ρυθμίζεται το ζήτημα των οινοποιητικών μονάδων οι οποίες διαθέτουν περισσότερες της μίας εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης. Επιτρέπεται η δυνατότητα μεταφοράς των προϊόντων μεταξύ των εγκαταστάσεων, με τη χρήση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση εμπορικού ή συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς.
  1. Παρέχονται διευκρινίσεις για μια σειρά τεχνικών ζητημάτων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου θα εξακολουθήσει αφενός να ενημερώνει τους οινοποιούς, τον κλάδο και την αγορά για τις όποιες νέες εξελίξεις και αφετέρου να κλιμακώνει τις προσπάθειες του σε κάθε επίπεδο με απώτερο σκοπό την κατάργηση του εν λόγω μέτρου. Το γεγονός ότι οι εκκλήσεις μας για το αυτονόητο εισακούστηκαν καθιστούν ακόμα πιο αναγκαία την δράση μας.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785
21 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015
Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού
φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγ−
χο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/
2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/
Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
εγκεκριμένου αποθηκευτή».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα των άρθρων 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65,
71, 90, 91, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 και 183.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) «Κώδι−
κας ΦΠΑ» όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 3,
11, 19, 25, 30, 41, 42.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.639/447/14−08−2002
(Φ.Ε.Κ. 1109/Β΄) Α.Υ.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορο−
λογικών αποθηκών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/
Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Τ.8612/2439/30.12.1992
Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 778/Β) «Διαδικασία παραλαβής και απο−
στολής προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση κατ’
εφαρμογή του αρ. 5 του νομοσχεδίου Cεναρμόνιση προς
το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών’», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο.
(Φ.Ε.Κ. 242/Β΄) «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου
ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των διαδι−
κασιών για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων
παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων
των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/2001 (κρασί καθώς και
ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και
μπύρα) για φορολογικούς σκοπούς, λόγω της επιβολής
μη μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα προϊόντα αυτά από 1.1.2016, σύμφωνα με το άρ−
θρο 13 του Ν. 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την
εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων
91 και 93 του Ν. 2960/2001.
8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ. Φ.883/
530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χο−
ρήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»,προκειμένου
να καθοριστεί το ύψος των εγγυήσεων των προσώ−
πων που παράγουν, μεταποιούν, κατέχουν ή διακινούν
προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 υπό
καθεστώς αναστολής.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
10. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄)
«Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ως και το Π.δ. 111/2014
(ΦΕΚ 178/Α΄και ΦΕΚ 25/Α΄ για διόρθωση σφάλματος).
11. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).
12. Την υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/6−10−2015)
απόφαση του πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύ−
φωνα Αλεξιάδη.
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), παρα−
κολούθηση και έλεγχος των προϊόντων των άρθρων 90
και 92 του Ν. 2960/2001.
Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των όρων και των διατυπώσεων για τη επιβολή Ε.Φ.Κ.,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων που
αναφέρονται στα άρθρα 90 και 92 του Ν. 2960/2001.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως
«Τελικό Προϊόν», το οποίο υπόκειται σε Ε.Φ.Κ., νοείται το
33001
33002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
προϊόν που προκύπτει μετά το πέρας της αλκοολικής
ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση.
Άρθρο 2
Χρόνος Επιβολής Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων
1. Ο Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα προϊόντα του προη−
γουμένου άρθρου καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο
θέσης σε ανάλωση του προϊόντος στο εσωτερικό της
χώρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν. 2960/
2001.
2. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί
στα προϊόντα αυτά πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001, με
την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου κατά
περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού
εγγράφου, με το συντελεστή που καθορίζεται στα άρ−
θρα 91 και 93 του ιδίου νόμου. Κατά την ίδια χρονική
στιγμή βεβαιώνονται και εισπράττονται και οι λοιπές
επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
109 του ιδίου νόμου.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα παράγουν ή μετα−
ποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας υπό
καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων
σε φορολογική αποθήκη, με την εξαίρεση των προσώ−
πων που χαρακτηρίζονται ως μικροί οινοπαραγωγοί,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 2960/2001, και οι οποίοι
παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από χίλια (1000) εκα−
τόλιτρα οίνου (κωδικός ΣΟ 22.04) ετησίως. Για τα εν
λόγω προϊόντα που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστο−
λής σε φορολογική αποθήκη εφαρμόζονται αναλόγως
τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. Φ.883/530/16−09−1999 Α.Υ.Ο
και Φ.639/447/14−08−2002 Α.Υ.Ο.Ο. όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν.
2. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των παρα−
γόμενων στις οικείες μονάδες παραγωγής προϊόντων
γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο του δελτί−
ου παραγωγής προκειμένου να χρεωθεί η φορολογική
αποθήκη παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται στη
φορολογική αποθήκη τη χρονική στιγμή που παράγεται
το «τελικό προϊόν», επί του οποίου επιβάλλεται ο Ε.Φ.Κ.
με τον συντελεστή που ορίζεται στα άρθρα 91 και 93
του Ν. 2960/2001, ο οποίος καθίσταται απαιτητός κατά
την έξοδο του προϊόντος αυτού από το καθεστώς ανα−
στολής καθώς και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.
3. Η είσοδος των παραλαμβανομένων από άλλα Κρά−
τη−Μέλη υπό καθεστώς αναστολής προϊόντων πραγ−
ματοποιείται με την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικη−
τικού Εγγράφου (e−ΔΕ) που προβλέπεται από τον Καν.
(ΕΚ) 684/2009 της Επιτροπής (EEL 197/29.7.2009), όπως
ισχύει, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος της
Απόφασης 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (EEL 162/1.7.2003), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 114 και 115 του Ν. 2960/2001 και
στις σχετικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί
με βάση τα άρθρα αυτά.
4. Για την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό
τη διάθεση προς κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων
στο εσωτερικό της χώρας, υποβάλλεται στο αρμόδιο
τελωνείο από τον υπόχρεο Δήλωση Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), με
την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ο Ε.Φ.Κ. και
οι λοιπές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001. Με την ανωτέρω
δήλωση διενεργείται και η έκπτωση του ΦΠΑ εισροών
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθε−
νται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2859/2000 αλλά
και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
Άρθρο 4
Παρακολούθηση εκτός καθεστώτος αναστολής
1. Για τα προϊόντα (οίνους του κωδικού ΣΟ 22.04) που
παράγονται εκτός καθεστώτος αναστολής από τους μι−
κρούς οινοπαραγωγούς του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001
και τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς φορολογικής
αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και
64 του ιδίου νόμου, υποβάλλεται άμεσα, με την παρα−
γωγή του «τελικού προϊόντος» στο αρμόδιο τελωνείο,
από τον υπόχρεο Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων.
2. Μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. απαιτείται η υποβολή από
τον υπόχρεο στο αρμόδιο τελωνείο δήλωσης μικρού
οινοπαραγωγού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• Το όνομα και το επώνυμο του μικρού οινοπαρα−
γωγού.
• Τον τόπο εγκατάστασής του, όπου παράγεται το
«τελικό προϊόν» ή εάν αναθέτει την παραγωγή αυτού
σε οινοποιείο ή σε άλλο παραγωγό για λογαριασμό του
(φασόν), τον τόπο εγκατάστασης του οινοποιείου ή του
άλλου παραγωγού καθώς και τα στοιχεία αυτών (Α.Φ.Μ.,
ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, κ.λ.π.).
• Στοιχεία μέσης ετήσιας παραγωγής οίνου τουλάχι−
στον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων, προ−
κειμένου να υπαχθεί στο καθεστώς των μικρών οινο−
παραγωγών του άρθρου 71 του Ν. 2960/2001, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καν. (ΕΚ) αριθ.
436/2009.
• Η ποσότητα των σταφυλιών παραγωγής του ή άλλων
παραγωγών τα οποία έχει οινοποιήσει.
• Η ποσότητα του παραγόμενου «τελικού προϊόντος»
σε λίτρα.
• Η έκταση και η γεωγραφική θέση του αμπελώνα
του ιδίου ή/και των άλλων παραγωγών, των οποίων τα
σταφύλια έχει οινοποιήσει.
3.α. Επιπλέον, για σκοπούς διασταύρωσης της ακρί−
βειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας του
παραγόμενου προϊόντος, επί του οποίου επιβάλλονται
οι φορολογικές επιβαρύνσεις, μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ.
προσκομίζεται από τον υπόχρεο αντίγραφο της δήλωση
παραγωγής που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθ. 436/2009
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά τον αμπελουρ−
γικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέ−
ντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς,
τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων
και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοι−
νικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009), όπως ισχύει, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο για
την ορθή επιβολή του φόρου.
β. Με την κατά τα ανωτέρω δήλωση μικρού οινοπαρα−
γωγού υποβάλλεται και σχεδιάγραμμα των χώρων των
εγκαταστάσεων, του οινοποιητικού εξοπλισμού, καθώς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33003
και των δεξαμενών, των βαρελιών και των λοιπών δοχεί−
ων (με αναγραφή της χωρητικότητας, των γεωμετρικών
στοιχείων τους κλπ).
Άρθρο 5
Ενδοκοινοτική διακίνηση
1. Για τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας, τα
οποία παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο παραλή−
πτη ή περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη προ−
ερχόμενα από άλλα Κράτη−Μέλη υπό καθεστώς ανα−
στολής εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις υπ’
αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, και ΔΕΦ−
Κ5017374ΕΞ2010/20.4.2010 Ε.Δ.Υ.Ο. αντίστοιχα. Τα πρό−
σωπα αυτά καταβάλλουν τις αναλογούσες φορολογικές
επιβαρύνσεις την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή
το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, σύμφωνα με
τα άρθρα 110 και 113 του Ν. 2960/2001 με την υποβολή
Δήλωσης Ε.Φ.Κ.
2. Για τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας που
έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο Κ−Μ και παραλαμ−
βάνονται για εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της
χώρας καθώς και για τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε
ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και αποστέλλονται
σε άλλο Κ−Μ για εμπορικούς σκοπούς, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της υπ’ αριθ. Τ.8612/2439/30.12.1992 Α.Υ.Ο., με
την εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου
71 του Ν. 2960/2001. Στην περίπτωση παραλαβής για
εμπορικούς σκοπούς στο εσωτερικό της χώρας των εν
λόγω προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε
άλλο Κ−Μ, οι φορολογικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται
στην αρμόδια αρχή με την άφιξη των προϊόντων ή το
αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, σύμφωνα με το
άρθρο 57 του Ν. 2960/2001 με την υποβολή Δήλωσης
Ε.Φ.Κ. 3. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του
Ν. 2960/2001 οι οποίοι δεν έχουν συστήσει φορολογική
αποθήκη και λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής,
όταν πραγματοποιούν οι ίδιοι ενδοκοινοτικές συναλλα−
γές, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και διακινούν τα
προϊόντα τους με τα συνοδευτικά έγγραφα που προ−
βλέπονται από τον Καν. 436/2009 «για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλί−
ου, όσον αφορά τον αμπελουργικό Μητρώο, τις υποχρε−
ωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την
παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα
μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να
τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα» (EEL 128/27.5.2009),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατ’ εφαρμογή των
οριζομένων στο προαναφερόμενο άρθρο. Επιπλέον για
τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές συναλλαγές
τηρούνται οι διατάξεις τις φορολογικής νομοθεσίας
αναφορικά με τις δηλωτικές και λοιπές υποχρεώσεις
του υποκείμενου προσώπου.
Άρθρο 6
Εισαγωγή από Τρίτος Χώρος ή Τρίτα Εδάφη
Κατά την εισαγωγή από Τρίτη Χώρα ή Τρίτα Εδάφη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Ν. 2960/
2001, των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας κατα−
τίθεται από τον υπόχρεο διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ)
κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση,
με την οποία καταβάλλεται και ο Ε.Φ.Κ. και οι λοιπές
επιβαρύνσεις, εκτός εάν, αμέσως μετά τη εισαγωγή,
υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής.
Άρθρο 7
Προσδιορισμός φυρών
Α. Εάν κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν οι αρμό−
διοι χημικοί ή/και τελωνειακοί υπάλληλοι παρουσιαστεί
και βεβαιωθεί έλλειμμα στα κατεχόμενα, παραγόμενα ή
μεταφερόμενα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας,
υπό καθεστώς αναστολής, αναγνωρίζεται φύρα επί του
όγκου του οικείου προϊόντος, ως εξής:
1. Προκειμένου για τα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 2204,
επί του τελικού προϊόντος:
α. Για τις διάφορες επεξεργασίες (διαύγαση, σταθε−
ροποίηση, φιλτράρισμα κ.λπ.) στις οποίες αυτά υποβάλ−
λονται, φύρα μέχρι 5% κατ’ ανώτατο, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του εδαφίου (η) της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του Ν. 2969/2001.
β. Για την αποθήκευση (σε δεξαμενές), φύρα 1% ετη−
σίως κατ’ ανώτατο, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του εδαφίου (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
Ν. 2969/2001.
γ. Για την ωρίμανση − παλαίωση σε ξύλινα βαρέλια,
φύρα 4.5% ετησίως κατ’ ανώτατο, με βάση συντασσόμε−
νο σχετικό πρωτόκολλο κατά την είσοδο και την έξοδο
των προϊόντων από την ωρίμανση − παλαίωση.
δ. Για την εμφιάλωση, εκτός των αφρωδών οίνων που
παρασκευάζονται με την παραδοσιακή μέθοδο, φύρα
0.7% κατ’ ανώτατο, επί της εκάστοτε προς εμφιάλωση
ποσότητας.
ε. Για τη μεταφορά μεταξύ των φορολογικών αποθη−
κών, χύμα δια βυτίων ή και άλλων μεταφορικών μέσων,
φύρα 0.5% κατ’ ανώτατο.
2. Προκειμένου για την παρασκευή των αφρωδών οί−
νων με την παραδοσιακή μέθοδο, φύρα 1.5% επί της
ποσότητας του οίνου που υφίσταται τη σχετική κατερ−
γασία στις φιάλες.
3. Προκειμένου για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2205
και 2206, οι φύρες που προβλέπονται στις περιπτώσεις
β, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Β. Οι φύρες των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγρά−
φου Α. 1 του παρόντος άρθρου επιμερίζονται σε ημέρες
υπολογίζοντας ότι κάθε μήνας αποτελείται από 30 ημέρες.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις − Διαχείριση αποθεμάτων
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν
ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας
εκτός καθεστώτος αναστολής, τα οποία δεν έχουν δια−
τεθεί προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προ−
βαίνουν υποχρεωτικά σε απογραφή των αποθεμάτων που
έχουν στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία αυτή. Τα
ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τα εν λόγω
αποθέματα στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο
μέχρι 31.01.2016. Η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται για
τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του παραγωγού
και κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα για σκοπούς χονδρικής
ή λιανικής πώλησης ή για επιτόπια κατανάλωση.
2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1, με την
εξαίρεση των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71
του Ν. 2960/2001, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το
άρθρο 3 της παρούσας απόφασης άδεια φορολογικής
αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποχρεούνται
να εισάγουν τα αποθέματα αυτά στη φορολογική απο−
θήκη σε καθεστώς αναστολής, άμεσα κατόπιν της έκ−
δοσης των εν λόγω αδειών. Οι άδειες αυτές πρέπει να
33004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
έχουν εκδοθεί το αργότερο έως 30.04.2016. Η χρέωση
των αποθεμάτων στη φορολογική αποθήκη πραγμα−
τοποιείται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου με την υποβολή από τον υπόχρεο του
Δελτίου παραγωγής στο αρμόδιο τελωνείο.
3. Για τα αποθέματα των προσώπων της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, τα οποία δεν θα εισαχθούν εντός της
τεθείσας κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο προ−
θεσμίας σε φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται Δήλωση
ΕΦΚ για την καταβολή των φορολογικών και λοιπών
επιβαρύνσεων έως την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση
θέσης σε ανάλωση μέρους των αποθεμάτων πριν την
έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός
της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ.
για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών και
λοιπών επιβαρύνσεων.
4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν
ή μεταποιούν τα προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας
υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, τα
οποία ωστόσο κατέχουν αποθέματα εκτός καθεστώτος
αναστολής, προβαίνουν επίσης στην οριζόμενη στην
παρ. 1 απογραφή και δήλωση για τα αποθέματα αυτά
καθώς και στις οριζόμενες στις παρ. 2 και 3 του παρό−
ντος άρθρου υποχρεώσεις.
5. Οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του Ν. 2960/
2001, οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής,
δηλώνουν τα αποθέματα τους, τα οποία δεν έχουν διατεθεί
προς πώληση έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και υποβάλλουν
Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορο−
λογικών και λοιπών επιβαρύνσεων έως 31.01.2016.
6. Στα πρόσωπα τα οποία παράγουν ή μεταποιούν
προϊόντα του άρθρου 1 της παρούσας παρέχεται προ−
θεσμία [δύο (2)] ετών για την ογκομέτρηση των δε−
ξαμενών και δοχείων στα οποία τοποθετούνται τα εν
λόγω προϊόντα.
Άρθρο 9
Έλεγχοι − Κυρώσεις
1. Για τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, όπου
βρίσκονται αποθηκευμένα υπό καθεστώς αναστολής
των φορολογικών επιβαρύνσεων τα προϊόντα του άρ−
θρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα
στις γενικότερες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των
φορολογικών αποθηκών.
2. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε εκ
των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους στις μονάδες
παραγωγής οίνου που λειτουργούν εκτός καθεστώτος
αναστολής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της
δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 4 ως προς την ακριβή
ποσότητα επί της οποίας επιβλήθηκαν οι αναλογούσες
φορολογικές επιβαρύνσεις.
3. Επιπλέον, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαί−
νουν σε εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους
στα πρόσωπα του προηγουμένου άρθρου, προκειμένου
να διαπιστωθεί η ορθότητα της δήλωσης τους ως προς
την ακριβή ποσότητα επί της οποίας επιβλήθηκαν ή θα
επιβληθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.
4. Περαιτέρω έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπο−
μένων στην παρούσα απόφαση διενεργούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου.
5. Οι οικείες χημικές υπηρεσίες του ΓΧΚ συνδράμουν
κατά λόγο αρμοδιότητας στους προαναφερόμενους
ελέγχους.
6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο αυτό διαπι−
στωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμό−
δια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση
και είσπραξη αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων
περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει
περίπτωση.
7. Η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται
από την παρούσα απόφαση χαρακτηρίζεται ως απλή
τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 119Α του
Ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας
διατάξεων του ιδίου νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 10
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β΄)
Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει
Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999
(ΦΕΚ 1872/Β΄) Α.Υ.Ο «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» ως εξής:
1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης
ΑγΙ, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για παραγωγή
κρασιών καθώς και ποτών παρασκευαζόμενων με ζύ−
μωση, εκτός από κρασί και μπύρα, το ελάχιστο όριο
εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των 1.000 ευρώ μέχρι
την ποσότητα των 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε
επιπλέον ποσότητα 100.000 λίτρων τελικού προϊόντος
και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ».
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ΑγΙΙ
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για κρασιά καθώς και
ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και
μπύρα, το ελάχιστο όριο περιορίζεται στα 5.000 ευρώ».
3. Στο τέλος της περίπτωσης ΑεΙ προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Για φορολογική αποθήκη κρασιών καθώς και ποτών
παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός από κρασί και
μπύρα, το ελάχιστο όριο εγγύησης περιορίζεται σε
3.000 ευρώ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 11
Τελικές Διατάξεις
Με εγκυκλίους διαταγές της Γενικής Διεύθυνσης Τε−
λωνείων και Ε.Φ.Κ. και του Γεν. Χημείου του Κράτους,
κατά λόγο αρμοδιότητας, καθορίζονται το έντυπο της
δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας από−
φασης καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής
αυτής όπως και κάθε άλλη επεξήγηση απαιτείται για την
ομοιόμορφη εφαρμογή από τις τελωνειακές και χημικές
υπηρεσίες και τους συναλλασσόμενους.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027852112150004* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s